Školní řád

Škola: Mateřská škola Skalná, okres Cheb
Školní řád mateřské školy
Účinnost od: 1. ledna 2017
  
Tento školní řád vydala ředitelka školy Bronislava Kuželková

Organizace provozu mateřské školy

I. Přijímací řízení

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým: vyhlásí místním rozhlasem, zveřejní v místním tisku SZ a na web stránkách MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole- Mateřská škola Skalná, příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven od 8,30 do 12,30 hodin. Dětem je umožněno využít celodenní docházku.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce – rodič.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 1. telefonicky
 2. osobně

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

U dítěte, které má odklad školní docházky ( OŠD) musí rodiče předložit doklad (rozhodnutí) o OŠD.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro povinné předškolní vzdělávání je dítě od tohoto požadavku osvobozeno od září 2017.

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami předloží rodiče buď doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP školy.

Děti přicházejí do MŠ vhodně oblečeny a obuty (přezůvky do vnitřních prostor MŠ musí být s upevněnou špičkou i patou) a to z bezpečnostního důvodu. Zároveň si děti nosí náhradní oblečení pro případnou výměnu. Doporučujeme rodičům podepsat a označit osobní věci dítěte. Do MŠ jsou přijímány z pravidla děti od 3 let. Děti mladší tří let jsou do MŠ přijímány pouze tehdy, není-li naplněna kapacita školy, umí se samo najíst, napít, udržet čistotu a je starší dvou let.

II. Ukončení docházky v MŠ

K ukončení docházky do MŠ dochází písemnou odhláškou zákonných zástupců ředitelce MŠ po vyrovnání stravného a školného dítěte.

Ukončení docházky ředitelkou školy:

Podle § 35 odst. 1 Školského zákona může ředitel MŠ po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsoben opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení docházky doporučí v průběhu zkušební doby lékař, nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

III. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost od 1. března 2006

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od září šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2)

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

(§ 123 odst. 1 školského zákona)

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do desátého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy i školního řádu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35 odst. 1 písm. d).

IV. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum a místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu  dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy.

Rodič je povinen nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,00 hodin.

Režim dne:

 • 6:00 – 8:00 hod. – spontánní hry dle výběru dětí, příchod dětí
 • 8:00 – 9:45 hod. – hry, ranní cvičení, svačina, řízená činnost
 • 9:45 – 11:30 hod. – šatna, pobyt venku
 • 11:30 – 12:30 hod. – oběd, hygiena, příprava na spánek
 • 12:30 – 13:30 hod. – čtení pohádek, relaxace, spánek dle potřeby dětí
 • 13:30 – 14:15 hod. – klidné hry, činnost zájmových kroužků, spánek
 • 14:15 – 14:45 hod. – hygiena, svačina
 • 14:45 – 15:15 hod. – odpolední zájmové činnosti
 • 15:15 – 16:00 hod. – volné hry ve třídě Sluníček rozcházení

Hlavní důraz je kladen na potřeby dětí a těm je také přizpůsobován režim dne, který je pouze orientačním vodítkem pro učitelky.

Organizace tříd:

Třídy jsou zpravidla naplňovány do počtu 28 dětí, ve třídě nejmladších dětí nejvýše do počtu 25 dětí. Počet tříd, které jsou v daném roce v provozu určuje ředitelka školy na základě počtu zapsaných dětí.

 • Třída Berušek – děti od dvou do tří let.
 • Třída Sluníček – děti od tří do pěti let.
 • Třída Motýlků – předškoláci (s možností doplnění mladších dětí)

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Zabezpečení budovy: Po 8 hodině je celá budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod., a to telefonicky nebo osobně.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, e-mailem.

Pokud dítě nebude včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení závažnější infekční nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci osobně nebo písemně učitelkám.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných při běžném provozu MŠ (mimo akcí pořádaných MŠ mimo provozní dobu pro děti s rodiči, na těchto akcích si za dítě odpovídá rodič).

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na vstupních dveřích, na nástěnkách v šatnách dětí i na webových stránkách MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky s informacemi o dění v mateřské škole.

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí a podle toho organizují činnosti tak, aby vždy preventivně předcházely úrazům.

Všichni pracovníci MŠ průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Učitelky děti hravou formou seznamují s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi nimi již v jejich počátcích zejména ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci poradenských zařízení.

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má povinnost:

 • seznámit se s třídními pravidly, řídit se jimi a dodržovat třídní pravidla naší školky
 • respektovat potřeby ostatních dětí
 • šetrně zacházet s hračkami a vybavením MŠ, děti jsou vedeny k ochraně majetku školy
 • v případě poškozování majetku školy bude s rodiči projednáno nahrazení škody
 • MŠ neodpovídá za poškození hračky, nebo předmětu, které si dítě přineslo z domova

V případě nevhodného chování dítěte namířeného proti kterémukoli zaměstnanci MŠ (neslušné slovní útoky, agresivita, drzost), je nutné sjednat konzultace se zákonnými zástupci dítěte o kázeňském opatření vedoucímu k nápravě.

 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
 • podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí pořádaných MŠ a rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se ve školce děje
 • informovat se o dění v MŠ v místním tisku, kde ředitelka pravidelně podává informace veřejnosti
 • vyjádřit své názory v anketách pro rodiče nebo své náměty, dotazy a připomínky vhazovat do schránky v šatně v průběhu celého školního roku

Rodič je povinen:

 • předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může opustit školku
 • při vyzvedávání dítěte jinou osobou předat předem učitelce písemné pověření, bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho rodičům, pokud bude pověření k vyzvedávání dítěte trvalejšího charakteru lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a pak toto pověření platí na dobu neurčitou
 • nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění dítěte (v zájmu zdraví ostatních dětí)
 • projednávat otázky týkající se stravného s vedoucím školní jídelny a včas si zajistit termíny k úhradě stravného, tyto pak bezpodmínečně dodržet! Stravování dětí se řídí provozním řádem školní jídelny, který je k nahlédnutí všem rodičům i zaměstnancům MŠ ve vstupním prostoru u jídelníčku

Mateřská škola nabízí dětem rozvoj jejich talentu v zájmových kroužcích, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu naší MŠ.(kroužek Malých přírodovědců, hudebně-pohybový a Seznámení s angličtinou).

Zároveň jedna z našich učitelek zajišťuje spolupráci s SPC pro vady řeči v K.V. a pravidelně provádí nápravu špatné výslovnosti.

Konzultační schůzku lze po předchozí domluvě zajistit se všemi učitelkami i ředitelkou naší mateřské školy.

VI. Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) i zaměstnance školy.

Tento školní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2017.

Školní řád projednán na pedagogické radě 2. ledna 2017.

                                                Tento školní řád vydala ředitelka školy Bronislava Kuželková

Podpisy zaměstnanců: