O nás

Informace o nás

Mateřskou školu ve Skalné založila manželka hraběte Engelharta von Wolkenstein-Trostburg v roce 1903. V roce 1918 hrabě budovu daroval spolku, který se staral o sirotky a stal se z ní sirotčinec. V dubnu 1927 stavebně upravena do dnešní podoby. Po skončení 2. světové války nastal odsun německého obyvatelstva z pohraničí a počalo tak osidlování města českým lidem. Od června roku 1945 se škola stala československou MŠ. V průběhu let se školka podle osídlení městaměnila z dvojtřídní na trojtřídní. Od ledna 2003 je dvojtřídní  mateřská škola právním subjektem. Vzáří roku 2008 byla MŠ po několika letech znovu rozšířena na trojtřídní. Bývalá třetí třída byla přestavěna na ordinaci dětské lékařky, nová třetí třída byla vybudována v půdních prostorách.

Krátce o Školním vzdělávacím programu

Název našeho ŠVP zní „Rok v kouzelné přírodě“ a obsahuje celkem 6 tematických celků,se kterými mohou učitelky operativně pracovat, vybírat témata, doplňovat a vracet se k nim.

Vnitřní uspořádání areálu

Třídy mají své pojmenování z přírody:

 • třída Berušek (nejmladší děti)
 • třída Sluníček (4-5leté děti)
 • třída Motýlků (předškoláci) 

K čemu naše školka směřuje (zaměření)

Město Skalná, je menší městečko obklopené krásnou přírodou – rozsáhlé lesní plochy, louky, parky, potok, rybníky, studánky…Kladný vztah k přírodě je tedy přirozený. Prostředí, ve kterém žijeme je vlastní všem zaměstnancům naší školy.

Jsme zaměřeni na ekologickou výchovu a orientujeme se také na zdravý životní styl.

Snažíme se o maximum času stráveného pobytem v přírodě, důraz klademe na pitný režim a také zejména na ozvláštnění jídelníčku o méně známé a využívané zdravé potraviny (cizrna, jáhly, různé druhy ryb, celozrnné pečivo, sója, pohanka), dostatek čerstvého ovoce a zeleniny.

Součástí naší školy je také vlastní školní kuchyně.

Naše šikovné paní kuchařky se zaměřují na to, aby jídlo děti lákalo už jen pohledem.  

Pobyt s dětmi v přírodě v každém ročním období

  Při přímém pobytu v přírodě, nejenže jsou děti na čerstvém vzduchu, ale také se nejlépe seznamují se světem rostlin, živočichů, celým královstvím přírody a získávají ekologické poznatky i zkušenosti vlastním prožitkem.

Individuální zaměření na děti se špatnou výslovností

Naše pedagogická pracovnice absolvovala dvouletý logopedický kurz v Plzni a individuálně se věnuje dětem se špatnou výslovností. Pravidelně 1x týdně vede záznamy o pokroku dětí, zavádí pracovní sešit se slovíčky, říkadly a obrázky. Děti je pak mohou pravidelně procvičovat také doma s rodiči. Učitelka spolupracuje s klinickou logopedkou z Chebu a zároveň se Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči v Karlových Varech.

 Zájmové kroužky

Chceme umožnit dětem rozvíjení jejich vloh a schopností v různých zájmových aktivitách, nabídnout možnost výběru. Zájmová činnost v kroužcích je přirozenou součástí výchovně vzdělávací činnosti naší školy, která probíhá většinou v dopoledních hodinách. Činnost kroužků probíhá v takovém čase, aby nenarušovala vzdělávací činnost. Zároveň není omezeno vzdělávání těch dětí, které se zájmových kroužků neúčastní

 1)Školka v pohybu (kroužek určen pro děti tř. Sluníček i Motýlků, po několikaměsíční adaptaci také pro třídu Berušek – na kroužek přispívá zřizovatel)

     Zapojení do projektu – Školka a škola v pohybu, cvičení probíhá ve spolupráci a pod vedením sportovních lektorů ve sportovní hale nebo za příznivého počasí na nově vybudovaném školním hřišti či fotbalovém hřišti. Cvičení probíhá pravidelně 1x týdně cca 1 hodinu.

Náplň:

 • celkový rozvoj fyzické zdatnosti
 • rozvoj hrubé motoriky, koordinace celého těla
 • využívání různého sportovního vybavení, náčiní, seznámení s různými technikami (guma, švihadlo, terč, vesty, pešek, žíněnky, míče různých velikostí, kužele aj.)
 • proudovou metodou zvládání překážkových drah
 • nácvik pohybových her a jejich pravidel přiměřených věku dětí
 • základy kolektivního sportování, naučit se brát zřetel i na ostatní děti v pohybu
 • naučit se respektovat ostatní a dbát pokynů trenéra

2) Hudebně pohybový kroužek – miniOrffík (kroužek určen pro děti všech tříd – hrazen rodiči dětí dle zájmu)

Systematická spolupráce mezi MŠ a ZUŠ pod vedením kvalifikované učitelky hudby a zpěvu. Hudební činnosti s využitím klavíru probíhají ve třídě Sluníček v budově MŠ Skalná 1x týdně cca 1 hodinu.

 Náplň:

 • celkový rozvoj hudebního talentu dětí ve spolupráci s profesionální učitelkou
 • nadstandartní podchycování a rozvoj hudebního nadání při systematické hudební, pěvecké, pohybové i rytmické činnosti
 • využití dětských hudebních Orffových nástrojů při společném zpěvu

Spolupráce s místním společenstvím

Naše MŠ se postupně začlenila také do aktivního života našeho města. Rozvíjí spolupráci se ZŠ, knihovnou, mysliveckým sdružením, dětskou lékařkou, hasiči, klubem žen, Traktor klubem a v neposlední řadě s Městem Skalná.

 Spolupráce s rodiči

Škole se daří spolupracovat s rodiči na bázi partnerství. Ředitelka každoročně připravuje pro rodiče ankety a dotazníky. Názory rodičů pomáhají a vedou ke zlepšení naší práce a vytvoření atmosféry vzájemného porozumění. Rodiče se také aktivně zapojují do nabízených činností, sledují celkové dění MŠ, většinou mají zájem spolupracovat. Z řad rodičů je také zajištěn škole drobný sponzoring.

Spolupráce se zřizovatelem

Spolupráce mateřské školy se zřizovatelem je již několik let opravdu nadprůměrná. Zřizovatel se zajímá o veškeré dění ve škole. Dokladem vstřícné spolupráce je opravená budova, zmodernizované zařízení a vyvrcholením je vybudování třetí třídy v bývalých půdních prostorách MŠ

Plánované akce

Školka se může pochlubit četnými akcemi pořádanými pro děti a rodiče. Jsou to např. Bramboriáda, Drakiáda, Dýňové slavnosti, Podzimní slavnosti, besedy s myslivcem, Zimní lesní den, Nejkrásnější ptačí dort, Mikulášská a vánoční besídka, Maškarní karneval, Barevný den, Hledání velikonočního zajíčka, návštěvy hasičárny, Traktor-klubu, místních včelařů, besedy s policisty, vystoupení dětí pro veřejnost, slavnostní pasování na školáky, výlety, Zahradní slavnost, společné odpolední tvořivé dílny rodičů s dětmi, ochutnávky zdravých pokrmů pro rodiče a spousta dalších aktivit.